ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด1. ห้ามนำกระเป๋าหนังสือหรือหนังสืออื่น ๆ เข้ามาในห้องสมุด
2. ห้ามส่งเสียงพูดคุยรบกวนสมาธิผู้อื่น
3. ห้ามฉีก, ตัด ,ทำลายทรัพย์สมบัติของห้องสมุดผู้ทำผิดต้องรับโทษ
4. ระเบียนการยืมและการส่ง
ผู้ยืม ใช้บัตรของตนเองยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม/ส่งคืน
ภายใน 7 วันถ้าส่งเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/ 1เล่มถ้าหนังสือ
เสียหายต้องชดใช้ตามราคาหรือชดใช้หนังสือ
5. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
6. ก่อนออกห้องสมุด ต้องเก็บหนังสือ ,หนังสือพิมพ์ , วารสารที่ใช้แล้ว
เข้าที่เดิม